algemene voorwaarden

Verantwoordelijkheden van de lid

Elk lid vertegenwoordigt, rechtvaardigt en stemt ermee in dat het de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om de voorwaarden in deze
A
Hebzucht. 5.2 Het lid moet informatie of materiaal over uw entiteit verstrekken als onderdeel van het registratieproces op de Site voor een ledenaccount. Elk lid vertegenwoordigt, rechtvaardigt en stemt ermee in dat (A) dergelijke informatie en materiaal, ongeacht of deze tijdens het registratieproces of daarna is ingediend tijdens de voortzetting van het gebruik van de Site of Service, waar, nauwkeurig, actueel en volledig is, en (B) u zult alle informatie en materiaal onmiddellijk bijhouden en aanpassen om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.Als u lid wordt, geeft u toestemming om Novabot.ai te machtigen Om uw informatie op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met de

Privacybeleid

Elk lid vertegenwoordigt, rechtvaardigt en stemt ermee in dat elke gebruikersinhoud die zij indienen, plaatsen of weergeven geen inbreuk maakt op of schendt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsnaam, handelsgeheimen of andere persoonlijke of eigendomsrechten van een derde partij ('Rechten van derden').

5.5 Elk lid vertegenwoordigt, garandeert en gaat ermee akkoord dat de gebruikersinhoud die u indient, plaatst of weergeeft: (A) waar, nauwkeurig, volledig en wettig zijn; (B) Niet vals, misleidend of bedrieglijk zijn; .

(C) Geen informatie bevatten die lasterlijk, lasterlijk, bedreigend of intimiderend, obsceen, verwerpelijk, beledigend, seksueel expliciet of schadelijk voor minderjarigen is;

(D) Geen informatie bevat die discriminerend is of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert;

(E) Geen directe of indirecte link bevatten naar een andere website die inhoud bevat die mogelijk in strijd is met de Voorwaarden. Elk lid vertegenwoordigt, rechtvaardigt en stemt ermee in dat u: (A)

Uw activiteiten op de Site uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving;

(B)

Voortzetten van uw activiteiten in overeenstemming met de Voorwaarden en van toepassing A

3.3Dditional .

A Begroeting;

4. (C) de Diensten of Site niet gebruiken om personen of entiteiten te bedriegen;

(D) zich niet voordoen als een persoon of entiteit, een verkeerde voorstelling geven van uzelf of uw band met een persoon of entiteit; E) zich niet bezighouden met spam of phishing; (F) geen andere onwettige activiteiten ontplooien (inclusief, maar niet beperkt tot activiteiten die een strafbaar feit vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, enz.) of onwettige activiteiten aanmoedigen of aanmoedigen; (G) het gaat niet om pogingen om Novabot.ai te kopiëren, reproduceren, exploiteren of onteigenen

4.2 'S verschillende eigen mappen, databases en vermeldingen; (H) geen betrekking hebben op computervirussen of andere destructieve apparaten en codes die software-of hardwaresystemen, gegevens of persoonlijke informatie beschadigen, verstoren, onderscheppen of onteigenen; (I) geen enkele regeling betrekken om de integriteit van de gegevens, systemen of netwerken die door Novabot worden gebruikt, te ondermijnen. ai

4.3 En/of een gebruiker van de Site of ongeautoriseerde toegang krijgen tot dergelijke gegevens, systemen of netwerken; (J) geen activiteiten ontplooien die anders enige aansprakelijkheid zouden creëren voor Novabot.ai Of onze filialen. Het lid mag de berichten over de Diensten en leden niet gebruiken om activiteiten uit te voeren die identiek of vergelijkbaar zijn met Novabot . Ai's e-commerce bedrijf.

4.4 5.8 Het lid stemt ermee in om alle nodige informatie, materialen en goedkeuring te verstrekken en alle redelijke bijstand en medewerking te verlenen die nodig is voor de levering van de diensten door Novabot.ai, waarbij wordt geëvalueerd of het lid de voorwaarden heeft geschonden en/of een klacht tegen het lid heeft behandeld. Als het uitblijven van een lid leidt tot vertraging, schorsing of beëindiging van de levering van een dienst, Novabot.ai Is niet verplicht om de desbetreffende dienstperiode te verlengen en is ook niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een dergelijke vertraging, schorsing of beëindiging. Het lid erkent en is het ermee eens dat Novabot.ai Als het uitblijven van een lid leidt tot vertraging, schorsing of beëindiging van de levering van een dienst, Novabot.ai Is niet verplicht om de desbetreffende dienstperiode te verlengen en is ook niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een dergelijke vertraging, schorsing of beëindiging. Novabot.ai

De inhoud van opmerkingen of ander materiaal of informatie van een lid niet onderschrijft, verifieert of anderszins certificeert. Elk lid is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn mededelingen en kan juridisch aansprakelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van zijn opmerkingen of ander materiaal of informatie. Inbreuken door leden

5. 6.1 Novabot.ai Behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke Gebruikersinhoud die u indient te verwijderen, te wijzigen of te weigeren op de Site waarvan wij redelijkerwijs geloven dat deze onwettig is, in strijd is met de Voorwaarden, Novabot zou kunnen onderwerpen. ai of onze gelieerde ondernemingen aan aansprakelijkheid, of wordt anderszins ongepast bevonden in Novabot. AI's mening.

5.1 6.2 Als een lid de voorwaarden overtreedt of als Novabot.ai heeft redelijke gronden om aan te nemen dat een lid de voorwaarden, Novabot, schendt. ai heeft het recht om een boete op te leggen aan het lid, of de rekening van het lid of de inschrijving van een dienst op te schorten of te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens het lid. (B) u zult alle informatie en materiaal onmiddellijk bijhouden en aanpassen om het waar, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. De sancties die Novabot.ai kan opleggen, omvatten onder meer een waarschuwing, het verwijderen van elke productvermelding of andere gebruikersinhoud die het lid heeft ingediend, gepost of weergegeven, waarbij beperkingen worden opgelegd aan het aantal productvermeldingen dat het lid mag plaatsen of weergeven, Of het opleggen van beperkingen aan het gebruik door het lid van kenmerken of functies van een dienst voor een periode als Novabot.ai kan naar eigen goeddunken passend zijn.

6.3 Zonder de algemeenheid van de bepalingen van de Voorwaarden te beperken, zou een Lid in de volgende omstandigheden als zijnde in strijd met de Voorwaarden worden beschouwd: (A) Novabot.ai heeft redelijke gronden om te vermoeden dat een dergelijk lid een gestolen creditcard of andere valse of misleidende informatie heeft gebruikt bij een transactie met een tegenpartij.

(B) Novabot.ai heeft redelijke gronden om te vermoeden dat de door het Lid verstrekte informatie niet actueel of volledig is of onwaar, onnauwkeurig of misleidend is.

(C) Novabot.ai is van mening dat de acties van het lid financiële schade of wettelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken voor Novabot.ai of onze gelieerde ondernemingen of andere gebruikers.

5.3 6.4 Novabot.ai Behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met overheidsinstanties, privédetectives en/of benadeelde derden bij het onderzoek naar vermoedelijke strafrechtelijke of civiele misstanden. Verder kan Novabot.ai de identiteit en contactgegevens van het lid bekendmaken, op verzoek van een regering of wetshandhavingsinstantie, een benadeelde derde partij of als gevolg van een dagvaarding of andere juridische stappen.Novabot.ai is niet aansprakelijk voor schade of resultaten die voortvloeien uit een dergelijke openbaarmaking, en het lid stemt ermee in om geen vordering of vordering tegen Novabot.ai in te stellen voor een dergelijke openbaarmaking..

5.4 6.5 Als een lid de voorwaarden schendt, kan Novabot.ai Behoudt zich ook het recht voor om de gegevens van een dergelijke inbreuk op de site te publiceren.

Als een dergelijke overtreding betrekking heeft op of redelijkerwijs wordt vermoed van oneerlijke of frauduleuze activiteiten, heeft Novabot.ai Behoudt zich ook het recht voor om de gegevens van een dergelijke inbreuk aan onze gelieerde ondernemingen bekend te maken.

Zo'n Novabot.ai Aangesloten ondernemingen kunnen een beperking opleggen aan het gebruik van alle of een deel van de diensten die door deze gelieerde ondernemingen aan het lid worden geleverd, opschorten of beëindigen, andere corrigerende maatregelen nemen en de gegevens over de schending van de voorwaarden door het lid publiceren op de website die wordt beheerd door of gecontroleerd door Novabot.ai Filialen.

6.6 Novabot.ai Kan op elk moment en naar onze redelijke goeddunken beperkingen opleggen aan, het gebruik van een Dienst of de Site door het Lid opschorten of beëindigen zonder aansprakelijk te zijn jegens het Lid indien Novabot.ai Heeft bericht ontvangen dat het lid in strijd is met een overeenkomst of verbintenis met een filiaal van Novabot.ai En een dergelijke schending betreft of wordt redelijkerwijs verdacht van oneerlijke of frauduleuze activiteiten.Novabot.ai Heeft het recht om de administratie van een dergelijke inbreuk op de Site te publiceren.

Novabot.ai Is niet verplicht een dergelijke inbreuk te onderzoeken of om bevestiging van het lid te verzoeken.

6.7 Elk lid stemt ermee in Novabot schadeloos te stellen. ai, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers en om hen onschadelijk te houden, tegen alle schade, verliezen, claims en aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen voortvloeien uit uw indiening, plaatsing of weergave van gebruikersinhoud, Van uw gebruik van de Site of Services, of van uw schending van de Voorwaarden.

6.8 Elk lid is het er verder mee eens dat Novabot.ai Is niet verantwoordelijk en is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige Gebruikersinhoud of ander materiaal dat via de Site wordt verzonden, met inbegrip van frauduleus, onwaar, misleidend, onnauwkeurig, lasterlijk, aanstootgevend of illegaal materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elk Lid berust.Novabot.ai Behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die op andere wijze door het lid wordt vrijgemaakt, in welk geval het Lid met Novabot zal samenwerken. ai Bij het beweren van alle beschikbare verdedigingen.

5.6 7. Recensies en opmerkingen

Behalve anders vermeld elders in deze Overeenkomst of op de site, alles wat u verzendt of post aan Novabot.ai, inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën, knowhow, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk "Inzendingen") worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk, en door het indienen of posten, U stemt ermee in om de vermelding en alle daarmee samenhangende IE-rechten (met uitzondering van de morele rechten zoals het auteursrecht) onherroepelijk in licentie te geven aan Novabot.ai zonder kosten, en Novabot.ai heeft royaltyvrije gebruiksrechten. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of Novabot.ai of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen of inhoud.

6.6 Novabot.ai Kan op elk moment en naar onze redelijke goeddunken beperkingen opleggen aan, het gebruik van een Dienst of de Site door het Lid opschorten of beëindigen zonder aansprakelijk te zijn jegens het Lid indien Novabot.ai Heeft bericht ontvangen dat het lid in strijd is met een overeenkomst of verbintenis met een filiaal van Novabot.ai En een dergelijke schending betreft of wordt redelijkerwijs verdacht van oneerlijke of frauduleuze activiteiten. Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, knoppictogrammen, audiofragmenten, logo's, slogans, handelsnamen of woordsoftware en andere inhoud op de website van Novabot.ai (gezamenlijk "Content"), behoort uitsluitend toe aan Novabot.ai of de bijbehorende leveranciers van inhoud.Als het uitblijven van een lid leidt tot vertraging, schorsing of beëindiging van de levering van een dienst, Novabot.ai Is niet verplicht om de desbetreffende dienstperiode te verlengen en is ook niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een dergelijke vertraging, schorsing of beëindiging. Het lid erkent en is het ermee eens dat Novabot.ai Als het uitblijven van een lid leidt tot vertraging, schorsing of beëindiging van de levering van een dienst, Novabot.ai Is niet verplicht om de desbetreffende dienstperiode te verlengen en is ook niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een dergelijke vertraging, schorsing of beëindiging.

5.7

5.9

6.